Loading...

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

A crshipec.com weboldat a LAREA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzemelteti. A LAREA MEDICAL Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Adatkezelő megnevezése: LAREA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő adószáma: 14998407-2-09
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 09-09-018009
Adatkezelő székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 182.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@crshipec.com
Adatkezelő képviselője: Dr. Tóth Lajos Barna

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. augusztus 18-tól visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre
kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó. A crshipec.com tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató a crshipec.com Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a LAREA MEDICAL Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
A LAREA MEDICAL Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A LAREA MEDICAL Kft.. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel. A LAREA MEDICAL Kft. adatkezelést végző alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A LAREA MEDICAL Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a LAREA MEDICAL Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor mihamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti  személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatvedelem@crshipec.com címen, illetve az adatkezelő részére
postai úton küldött levélküldemény útján. A tájékoztatás kiterjed az adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 19. § szakaszában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. Az adatkezelő az érintettek megkeresésére a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – megadja a tájékoztatást. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A LAREA MEDICAL Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti, mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: 06- 1-391-1400;
fax: 06-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: naih.hu
Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes  törvényszék előtt is megindíthatja.

4. Az adatkezelés helye, adatfeldolgozók

A weboldal által rögzített adatok a BILDER CONSULTING Kereskedelmi, Szolgáltató és Kutatófejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 59.
tetőtér 14.; cégjegyzékszám: 09-09-012101; adószám: 13617022-2-09; adatfeldolgozó) által üzemeltetett külön szerveren kerül tárolásra. A szerver fizikailag a Sigmundstraße 135, 90431 Nürnberg, Németország címen található, a Hetzner Online Data Center Park szervertermében.

5. Kapcsolatfelvétel a LAREA MEDICAL Kft-vel

A LAREA MEDICAL Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Egy nyomtatvány kitöltésével (kapcsolat –
időpontfoglalás) a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, valamint a szükség esetén rendelkezésre bocsátott leletek) Az
adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a LAREA MEDICAL Kft. adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

6. Az adatkezelés jogalapja

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

7. Az adatkezelés célja, ideje

Az adatkezelés célja a LAREA MEDICAL Kft. a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, a szolgáltatások igénybevételének a megkönnyítése. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

8. A kezelt adatok köre

Név, telefonszám, e-mail cím, releváns leletek, IP cím. Amikor Ön a crshipec.com oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének.